Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities en toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Organisatie: NikkiGaia, in dezen vertegenwoordigd door Nikki Gaia Bosch persoonlijk, die deze algemene voorwaarden gebruiken voor het aanbieden van diverse producten en diensten;
Deelnemer: degene die deelneemt aan een van de diensten zoals een coachingstraject, cursus of workshop;
Diensten: alle door de organisatie aan een deelnemer geleverde producten of diensten.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die de organisatie aanbiedt. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2. Inschrijven en aanmelden
2.1 Het inschrijven voor een dienst geschiedt door het versturen van een ingevuld digitaal aanmeldformulier vanaf de website van de organisatie of door dit aan de vertegenwoordiger van de organisatie mondeling, via een persoonlijke e-mail of privébericht kenbaar te maken.
2.2 De cursussen, workshops en coachingsgesprekken worden gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.
2.3 Deelname aan een dienst kan vanaf de leeftijd van 16 jaar.

Artikel 3. Annuleren
3.1 Het annuleren van een inschrijving kan mondeling, via een privébericht of e-mail aan de organisatie worden gecommuniceerd.
3.2 De organisatie behoudt zich het recht voor om organisatorische wijzigingen aan te brengen in het aanbod of de planning van de diensten (bijvoorbeeld bij onvoldoende inschrijvingen of teveel annuleringen).

Artikel 4. Betalingsvoorwaarden
4.1 Betalingen worden gedaan in gepast contant geld, via PIN met iZettle of een overschrijving naar NL27 TRIO 0338 4042 28 t.n.v. NikkiGaia.
4.2 Bij de levering van een enkel product of dienst wordt de betaling in één keer binnen 14 dagen na de levering voldaan.
4.3 Betalingen voor een coachingstraject, cursus- of workshopreeks kunnen in één keer worden voldaan vooraf of tijdens de periode van levering, of via een overeengekomen betalingsregeling in het aantal termijnen dat de reeks telt.
4.4 Bij niet nakoming van een betaling of van de overeengekomen betalingstermijnen is de deelnemer in verzuim. De organisatie behoudt zich het recht voor om bij de tweede betalingsherinnering € 10,- administratiekosten in rekening te brengen.
4.5 Bij het uitblijven van een betaling zijn alle incassokosten volledig voor rekening van de deelnemer.
4.6 Als de deelnemer vooraf heeft betaald maar door onvoorziene omstandigheden niet heeft kunnen deelnemen, biedt de organisatie de deelnemer een alternatieve volgende mogelijkheid aan of wordt de betaling indien gewenst teruggestort.
4.7 Als de organisatie besluit een dienst voortijdig dan de afgesproken reeks of periode te beëindigen worden er over de reeds geleverde diensten geen terugbetalingen gedaan; eventuele vooruitbetalingen worden in evenredige verhouding teruggestort.

Artikel 5. Uitvoering
5.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de dienst op een later moment dan afgesproken na te komen, wanneer de levering door onvoorziene omstandigheden wordt verhinderd.
5.2 De organisatie kan een reeks of traject voortijdig dan afgesproken met een duidelijk argument beëindigen, indien de vertegenwoordiger vindt dat het vervolgen van de afspraak op psychisch, emotioneel of fysiek niveau niet meer bijdraagt aan het welzijn van de deelnemer.
5.3 Als de deelnemer in groepsverband onvoldoende in harmonie is met de meerderheid, zodanig dat er geen constructieve interactie meer plaats kan vinden of het uitvoeren van de dienst wordt belemmerd, behoudt de organisatie zich het recht voor om de deelnemer de toegang tot een volgende deelname te weigeren.
5.4 De organisatie mag deelname weigeren als het persoonlijke groeiproces van de deelnemer of het groepsproces wordt belemmerd door zijn/haar aanwezigheid.
5.5 De organisatie is verantwoordelijk voor het faciliteren van de dienst, maar niet voor het resultaat dat hier wel of niet door geboekt wordt.
5.6 De deelnemer is verantwoordelijk voor het naar eigen inzicht toepassen en integreren van de aangereikte informatie, tips of oefeningen in zijn/haar dagelijkse leven en de effecten van die bewust gemaakte keuzes.
5.7 De organisatie is niet verantwoordelijk voor de gevolgen die er voor een deelnemer zouden kunnen ontstaan door haar onjuist te informeren of onvoldoende mee te werken aan de overeengekomen afspraken in de uitvoering van een dienst.

Artikel 6. Klachtenprocedure
6.1 Elke klacht zal door de organisatie vertrouwelijk en respectvol worden behandeld.
6.2 Bij klachten stelt de organisatie zich open op naar het perspectief van de deelnemer om tot een wederzijds constructieve oplossing van het geschil uit te nodigen.
6.3 De deelnemer kan een klacht mondeling, via e-mail of een privébericht aan de vertegenwoordiger van de organisatie kenbaar maken en van de organisatie binnen 1 week een persoonlijke bevestiging verwachten met een voorstel hoe het geschil in gezamenlijk overleg kan worden opgelost.
6.4 De organisatie houdt een archief bij van alle communicatie rondom klachten.
6.5 Het indienen van een klacht betekent niet dat een deelnemer geen betalingsverplichting meer heeft.
6.6 Wanneer er geen oplossing wordt gevonden in een geschil zal de organisatie een eventueel vooruitbetaald bedrag evenredig verminderd terugboeken.

Artikel 7. Privacy en omgang met persoonsgegevens
7.1 De organisatie houdt zich aan de afspraken zoals vermeld in de privacyverklaring met betrekking tot de verwerking van persoonlijke gegevens.
7.2 De organisatie gaat vertrouwelijk om met alle persoonlijke informatie die met haar vertegenwoordiger wordt gedeeld.
7.3 De organisatie behoudt zich het recht voor om opgedane kennis bij de uitvoer van diensten te hergebruiken, met uitzondering van persoonlijke of gevoelige details of informatie van deelnemers.
7.4 De deelnemer heeft geheimhoudingsplicht van wat hij of zij in het kader van het coachingstraject, een cursus of workshop over persoonlijke omstandigheden of gevoelige informatie van andere cursisten te weten is gekomen. Deze verplichting blijft na het beëindigen van het coachingstraject, de cursus of workshop bestaan. Schending van de geheimhoudingsplicht kan tot onmiddellijke beëindiging van deelname aan het coachingstraject, de cursus of workshop leiden. De organisatie is in deze situatie niet aansprakelijk voor de gevolgen van het delen van gevoelige informatie.
7.5 De organisatie sluit alle aansprakelijkheid uit van elke vorm van schade (materieel, fysiek, emotioneel en/of psychisch) opgedaan voor, tijdens, na en (direct dan wel indirect) ten gevolge van het gevolgde coachingstraject, de cursus of workshop.
7.6 Op de overeenkomst tussen de organisatie en de deelnemer is het Nederlands recht van toepassing. 

Gratis kennismaking

Kies voor een vrijblijvend online kennismakingsgesprek als je interesse hebt in coaching of wilt weten wat ik voor jou kan betekenen.